Blog Image

SEbloggen

Mejeriföreståndare

Lundby mejeriförening Posted on 2014-10-01 08:02

Anders Numan, Stockholm har bidragit med värdefulla bilder och uppgifter om Lundby mejeri.
Anders är barnbarn till August
Henning Andersson. August var född den 30 mars 1879 i Heds församling – Västmanlands
län. August började sin anställning 1907 som maskinist men avancerade snabbt
till föreståndare. År 1927 och flyttade familjen till
Stockholm. Personalen samlad. August i vit rock. Flickan till höger om August är dottern Helena, mor till Anders.

August var en mycket skicklig jägare. Han födde upp, tränade och sålde jakthundar. En som tog till sig hans kunskaper i jakt, var tonsättaren Hugo Alvén som skickade ett tackbrev till August.

Försöket med att domesticera rävar var dock mindre lyckat. Det ser ut som bilden är tagen i Lundby, mellan Björklunds diversehandel och järnvägsövergången.Lundby mejeriförening

Lundby mejeriförening Posted on 2010-12-13 08:14

Vilka var männen som fattade beslutet att bilda en mejeriförening? Här lite data om hur gamla de var 1904 och var de bodde.

Carl August Björklund, Lundbacken, var troligtvis den drivande kraften för detta projekt. C.A. var född 1876 och således endast 28 år. Eftersom has far dog 1899 fick han tidigt lära sig att ta ansvar. C.A. dog 1964 i en ålder av 88 år.

Övriga i styrelsen;

Karl Johan Lindberg, 43 år brukare från Drällsta.

Erik Alfred Andersson, 54 år Hemmansägare, Torgesta.

Carl Werner Sandell, 37 år Hemmansägare Lilla Järstena

Elof Eriksson, 35 år Brukare Broby

Det var givetvis viktigt att dokumenten bevittnades av betrodda personer;

En var Stationsföreståndare Johan Alfred Holm, 47 år Lundby station. En stationsföreståndare på den här tiden var en mycket aktad person.

Per Wilhelm Ernström, 46 år Lärare i Mälbyskolan. Ernström kom från Uppsala och ligger begravd i Tillinge (nordvästra hörnet). Bilderna är från skolkort från början av 1900-talet.

Paragraferna 1 och 2.

För den som vill fördjupa sig mer i Lundby mejeriförening, sök nedanstående länk från Lantmäteriets gratistjänst – Historiska kartor.

03-AVS-6527 Avsöndring 1905

År 1926 fyller Carl August 50 år och Lundby Mejeriförening manifisterar sin tacksamhet genom att överlämna en bil som present.

Axplock från stadgarna;

 • Lundby Mejeriförening med begränsad personligt ansvar.
 • Bereda sina delägare största möjliga inkomst av sina kobesättningar.
 • ”äfvensom att, där så lämpar sig, inköpa foder- och gödningsämnen samt andra förnödenheter”.
 • Alla på orten kan upptas som delägare i föreningen mot teckning av ett antal lotter.
 • En lott för varje hektar odlad jord
 • Vid föreningens bildande skall varje medlem betala in 10 öre per lott och förbinder sig till högst 10 kr per lott.
 • Förbinder sig att leverera all mjölk förutom det egna behovet.
 • Styrelsen består av fem personer och väljs på två år.
 • Vid slutet av året avgår genom lottning två ledamöter och två nya väljs in. Två suppleanter.
 • Säte i Lundby. Styrelsen utser ordförande och räkenskapsförare som uppbär en ersättning som styrelsen fastställer varje år.
 • Ledamot i styrelsen skall vara i Sverige bosatt svensk eller norsk undersåte.
 • Två ordinarie stämmor hålls per år i mars och december.
 • Vid stämma må ej beslut fattas rörande andra än i föredragningslistan upptagna frågor.
 • Medlems rätt att delta i handhavande av föreningens angelägenheter utövas på sammanträde.
 • Rösträtt i förhållande till antalet tecknade lotter;

– 1 – 5 lotter = 1 röst.

– 6 – 10 lotter = 2 röster.

– Ytterligare varje 10-tal lotter är 1 röst

 • Vid försäljning av egendom kan nye ägaren överta skyldigheter och rättigheter. Vid uppsägning hembjuder medlemmen sina lotter till föreningen.
 • En tablå över föreningens ställning görs varje månad och utgör underlag för avräkningspriset. Likviden utbetalades senast den 15:e i månaden.
 • Transportkostnaden för mjölk levererad vid vägen mellan Hummelsta och Vindsberga pil bekostas av föreningen.
 • Renlighetsregler, sjuka djur och att inte utfodra med ämnen som ger bismak åt mjölken.
 • Skyldighet att i förhållande till levererad mjölk, återta skum- och kernmjölk till det pris föreningen fastställer.
 • Smör och ost för eget behov kunde köpas till partipriser.
 • Isleveranser i förhållande till antal lotter mot ersättning som föreningen bestämmer per lass eller per dag.
 • Leverans av förfalskad mjölk leder först till varning och sedan till uteslutning med förlust av insatsen.
 • Tvister skall inte avgöras i domstol utan av tre utom föreningen stående förtroendemän.

Vid slutet av 30-talet säljs Lundby Mejeriförening till Mjölkcentralen. Mejeriet är i drift fram till 1944. År 1946 säljs huset för 11000 kr till Sparrsätra elektriska distributionsförening. Idag är huset i privat ägo.

Källmaterial;

– Lantmäteriet, Historiska kartor

– Sveriges släktforskarförbund, Sveriges befolkning 1890

– Stationssamhället Lundby, Mårten Lundin 1996