Blog Image

SEbloggen

Avrättningsplats

Fornminnen Posted on 2010-11-22 12:08

Åsunda härads avrättningsplats i Vindhem har nyligen registrerats som ett fornminne.

Riksantikvarieämbetets kommentar;

Avgränsning efter rektifiering av storskifteskarta från 1773. Inlagd efter shapefil bifogad anmälan dnr 326-3478-2010.

Från protokollet, Laga skifte Hovdesta 1868, benämns ett skifte som Stegelbacksvreten.

Källa; Fornsök som hittas på Riksantikvarieämbetets hemsida.Fornminnen i Tillinge

Fornminnen Posted on 2010-11-21 16:21

Det finns ca 800 registrerade fornminnen i Tillinge. Det finns betydlig fler lämningar i den norra delen av socken beroende på landhöjningen. Områden som Nibble och Kil har en mycket stor koncentration och det var dessa två områden som kom upp ur havet.

Studerar man kartan på Fornsök så är vissa fornlämningar omgivna av blå färg. Det betyder att det är ett område med flera fornlämningar.

I Fornsök får man en beskrivning av varje fornlämning. Var det ligger, Vilken typ av lämning etc.

Här kan hembygdsföreningen ta fram PowerPoint-material som kombineras med fotografier. Detta för att göra svårtillgängliga fornminnen mera lättillgängligare för en bredare publik.

”Nördar” kan också träffas för att utveckla verksamheten.

Den här vintern har vi en kurs inom Medborgarskolan där vi lär ut Fornsök till medlemmar i Tillinge Hembygdsförening samt några medlemmar i några grannföreningar. Det blå området i bildens mitt är utgrävningarna i Nibble i samband med motorvägsbygget.

S-E